Hình ảnh tiêu biểu

Phát động phong trào nuôi heo đất gây quỹ hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khóa khăn.