Còn lại gì sau lũ lụt???????

Lượt xem:

Đọc bài viết

Năm nay lũ lụt lớn quá. Trường ngập sâu và thiệt hại cũng nhiều.

Khắc phục thôi.